Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Egzekucja kontaktów z dzieckiem to procedura mająca na celu zapewnienie, że prawa rodziców do utrzymywania relacji z dzieckiem są przestrzegane, nawet w przypadku, gdy drugi rodzic lub opiekun dziecka nie wywiązuje się z ustaleń sądowych. Jest to niezwykle ważny aspekt prawa rodzinnego, mający na celu ochronę dobra dziecka oraz utrzymanie stabilnych i zdrowych więzi rodzinnych.

Podstawy prawne kontaktów z dzieckiem

Podstawowym założeniem w polskim systemie prawnym jest, że każde dziecko ma prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców. To prawo jest zabezpieczone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.) oraz poprzez różne międzynarodowe konwencje, takie jak Konwencja o Prawach Dziecka. Art. 113 k.r.o. określa, że rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego, czy sprawują nad nim władzę rodzicielską. Kontakty te mają na celu nie tylko zapewnienie więzi emocjonalnej, ale również wpływają na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Rola sądów w regulowaniu kontaktów

Rola sądów w regulowaniu kontaktów między rodzicami a dzieckiem jest kluczowa. Sądy mają za zadanie balansować między prawami rodzicielskimi a dobrem dziecka. W praktyce sądowej często występują trudności związane z wyegzekwowaniem kontaktów, zwłaszcza gdy jeden z rodziców sprzeciwia się takim kontaktom lub gdy relacje między rodzicami są napięte. Sąd może ustalić harmonogram wizyt, ich czas trwania i formę. Może to obejmować spotkania osobiste, kontakty telefoniczne, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życiowych dziecka, a także stały kontakt z życiem szkolnym i zdrowotnym dziecka.

Procedura egzekucji kontaktów z dzieckiem

Jeśli sądowy sposób kontaktów jest już ustalony, ale matka (lub inny opiekun) nie przestrzega ustaleń, ojciec może wystąpić o egzekucję sądowego postanowienia. Procedura egzekucji kontaktów z dzieckiem jest regulowana przede wszystkim przez art. 598(15) i 598(16) Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to szczególny rodzaj postępowania opiekuńczego, które obejmuje dwa główne etapy:

  1. Zagrożenie sankcją pieniężnąPierwszy etap rozpoczyna się od wniosku osoby uprawnionej do kontaktów, która domaga się, aby sąd zagroził drugiej stronie nałożeniem określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia sądowego lub ugody dotyczącej kontaktów z dzieckiem. Sąd opiekuńczy, po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia, wydaje postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty tej sumy.
  2. Nakazanie zapłaty sumy pieniężnejJeżeli mimo zagrożenia naruszenia obowiązków nadal występują, sąd na wniosek uprawnionego może wydać postanowienie o nakazaniu zapłaty należnej sumy pieniężnej. Wysokość sumy ustalana jest stosownie do liczby naruszeń. Jest to krok, który faktycznie egzekwuje wcześniej ustalone zagrożenie.

Kluczowe aspekty procedury egzekucji kontaktów z dzieckiem

Postępowanie opiekuńcze: Procedura egzekucji kontaktów jest traktowana jako postępowanie opiekuńcze, które formalnie nie jest procesem sądowym, lecz służy ochronie praw dziecka i jego dobra.

Kwota sankcji: Suma pieniężna, o której mowa, ma charakter prewencyjny, a nie odszkodowawczy ani alimentacyjny. Ma ona na celu odstraszenie od dalszych naruszeń oraz zmuszenie do przestrzegania ustalonych zasad kontaktów.

Klauzula wykonalności: Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej jest tytułem wykonawczym i może być bezpośrednio egzekwowane, nie wymaga nadawania klauzuli wykonalności.

Uwzględnienie woli dziecka: W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2022 r. (SK 3/20), sądy opiekuńcze przy rozpatrywaniu wniosków o zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej oraz o zobowiązanie do zapłaty tej sumy są obowiązane z urzędu wziąć pod uwagę, czy do niewykonania albo niewłaściwego wykonania obowiązków przez osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, doszło w wyniku uwzględnienia woli dziecka, wyrażonej samodzielnie bez wpływu osoby, pod której pieczą się ono znajduje.

Problemy praktyczne i orzecznictwo

Egzekucja kontaktów z dzieckiem nie jest wolna od problemów praktycznych. Postępowanie to często jest długotrwałe i nieefektywne. Aby orzeczenie zostało wykonane, konieczne jest wydanie dwóch postanowień, a każde z nich może zostać zaskarżone. Nierzadko prowadzenie postępowania o wykonywanie kontaktów stanowi jedynie dalszy etap eskalacji sporu między rodzicami, którzy naruszają postanowienia dotyczące przebiegu kontaktów.

W czym może pomóc prawnik?

Prawnik może odegrać kluczową rolę w procesie egzekucji kontaktów z dzieckiem. Pomoc prawnika obejmuje wsparcie w przygotowaniu wniosku do sądu o egzekucję kontaktów, reprezentowanie interesów rodzica w postępowaniu sądowym oraz doradztwo w zakresie strategii prawnej. Prawnik może również pomóc w zrozumieniu złożonych przepisów prawnych i orzecznictwa, zapewniając, że wszelkie kroki podejmowane w celu egzekwowania kontaktów są zgodne z prawem. W sytuacjach, gdy naruszenia są uporczywe, prawnik może skutecznie argumentować na rzecz nałożenia sankcji pieniężnych lub innych środków przymusu, aby zmusić drugą stronę do przestrzegania ustaleń sądowych. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej, rodzic ma większe szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku, który będzie służył najlepszemu interesowi dziecka.

Zakres pomocy prawnika może obejmować:

  1. Przygotowanie wniosku do sądu: Prawnik pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, w tym wniosku o egzekucję kontaktów.
  2. Reprezentacja w sądzie: Prawnik będzie reprezentować rodzica w postępowaniu sądowym, argumentując na rzecz przestrzegania ustalonych kontaktów.
  3. Doradztwo prawne: Prawnik udzieli fachowej porady prawnej, wyjaśniając złożone przepisy i procedury związane z egzekucją kontaktów.
  4. Negocjacje: W przypadku możliwości polubownego rozwiązania sporu, prawnik może prowadzić negocjacje z drugim rodzicem lub jego prawnikiem.
  5. Sankcje prawne: Prawnik pomoże w ubieganiu się o nałożenie sankcji pieniężnych lub innych środków przymusu w przypadku uporczywego naruszania ustaleń sądowych.
  6. Monitorowanie wykonania orzeczeń: Prawnik może monitorować, czy drugi rodzic przestrzega postanowień sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem.
  7. Wsparcie psychologiczne: Współpraca z psychologami dziecięcymi w celu zapewnienia, że proces egzekucji kontaktów odbywa się w sposób sprzyjający dobru dziecka.

Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej, rodzic ma większe szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku, który będzie służył najlepszemu interesowi dziecka.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – Podsumowanie

Prawa ojca do kontaktów z dzieckiem są nie tylko elementem ochrony więzi rodzinnej, ale stanowią fundamentalne prawo dziecka, które jest wspierane i chronione przez zarówno krajowe, jak i międzynarodowe regulacje prawne. Dążenie do zapewnienia, że kontakty te są realizowane w sposób, który najlepiej służy interesowi dziecka, jest kluczowym zadaniem systemu prawnego.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem, mimo że jest procesem skomplikowanym i często emocjonalnie obciążającym, jest niezbędna dla ochrony więzi rodzicielskich oraz praw dziecka. Ostatecznym celem tych regulacji jest zapewnienie stabilnych i zdrowych relacji rodzinnych, które są fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024
powrót do poprzedniego nazwiska
Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie
17 kwietnia 2024