Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Czy długi męża przechodzą na żonę?

Odpowiedzialność za długi małżonka to kwestia, która budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. W polskim systemie prawnym istnieją szczegółowe przepisy regulujące, kiedy i w jakim zakresie żona może odpowiadać za długi zaciągnięte przez męża. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie tych przepisów oraz przedstawienie sytuacji, w których długi męża mogą przejść na żonę, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. Zatem czy długi męża przechodzą na żonę ?

Odpowiedzialność za długi w trakcie małżeństwa

Ustrój wspólności majątkowej

W Polsce podstawowym ustrojem majątkowym małżonków jest wspólność ustawowa, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, o ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej (intercyzy), ustanawiającej inny ustrój majątkowy, np. rozdzielność majątkową.

Zasady odpowiedzialności:

 1. Wspólność majątkowa: W ramach wspólności ustawowej majątek nabyty w trakcie małżeństwa jest majątkiem wspólnym. Odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków zależy od tego, czy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.
 2. Zgoda małżonka: Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), jeśli żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie długu przez męża, wierzyciel może dochodzić roszczeń z całego majątku wspólnego. Zgoda może być wyrażona w dowolnej formie, ale najlepiej, aby była udokumentowana pisemnie.
 3. Brak zgody: W przypadku braku zgody żony na zaciągnięcie długu, wierzyciel może dochodzić roszczeń jedynie z majątku osobistego męża oraz z pewnych składników majątku wspólnego, takich jak wynagrodzenie za pracę męża czy dochody z jego działalności gospodarczej (art. 41 § 2 k.r.o.).

Odpowiedzialność za długi męża wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny

Zgodnie z art. 30 § 1 k.r.o., małżonkowie są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Oznacza to, że długi związane z codziennymi wydatkami, takimi jak rachunki za media, żywność czy opiekę zdrowotną, mogą być dochodzone zarówno od męża, jak i od żony.

Intercyza

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, pozwala na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Dzięki temu każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem osobistym, co oznacza, że długi zaciągnięte przez jednego z nich nie obciążają drugiego.

Odpowiedzialność za długi męża po rozwiązaniu małżeństwa

Rozwód

Rozwód formalnie kończy wspólność majątkową małżonków, co wpływa na odpowiedzialność za długi.

 1. Podział majątku: Po rozwodzie majątek wspólny podlega podziałowi. W trakcie tego procesu sąd może również orzekać o podziale długów. Każdy z małżonków może być zobowiązany do spłaty części długów proporcjonalnie do wartości przyznanych mu składników majątku.
 2. Długi zaciągnięte przed rozwodem: Jeśli długi były zaciągnięte przed rozwodem i żona wyraziła na nie zgodę, może być odpowiedzialna za ich spłatę. Jeśli długi zostały zaciągnięte bez zgody żony, odpowiedzialność ogranicza się do majątku osobistego męża oraz pewnych składników majątku wspólnego.
 3. Odpowiedzialność po rozwodzie: Zgodnie z art. 110 Ordynacji podatkowej, były małżonek odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej, ale tylko do wysokości swojego udziału w majątku wspólnym.

Separacja

Separacja, podobnie jak rozwód, wpływa na odpowiedzialność za długi. Orzeczenie separacji kończy wspólność majątkową, co oznacza, że od tego momentu każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem osobistym.

 1. Długi zaciągnięte przed separacją: Za długi zaciągnięte przed separacją małżonkowie odpowiadają według zasad obowiązujących w trakcie trwania wspólności majątkowej.
 2. Długi zaciągnięte po separacji: Po orzeczeniu separacji każdy z małżonków odpowiada za swoje długi osobno, z wyjątkiem sytuacji, gdy długi dotyczą wspólnych zobowiązań, takich jak zobowiązania alimentacyjne czy koszty utrzymania wspólnych dzieci.

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa powoduje, że małżeństwo traktowane jest jakby nigdy nie istniało, co komplikuje kwestie odpowiedzialności za długi.

 1. Podział majątku: Majątek wspólny podlega podziałowi na zasadach podobnych jak przy rozwodzie, uwzględniając specyficzne okoliczności danego przypadku.
 2. Odpowiedzialność za długi: Małżonkowie mogą odpowiadać za długi zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa do momentu jego unieważnienia na zasadach podobnych do tych obowiązujących przy rozwodzie.

Skarga pauliańska

Jeżeli jeden z małżonków zawarł umowę z pokrzywdzeniem wierzycieli, drugi małżonek może podjąć kroki prawne w postaci skargi pauliańskiej, przewidzianej w art. 527 k.c. Skarga ta może prowadzić do uznania czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela, co w praktyce chroni majątek wspólny.

Postępowanie klauzulowe

W sytuacji, gdy wierzyciel posiada tytuł egzekucyjny przeciwko jednemu z małżonków, może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko drugiemu małżonkowi. Aby temu zapobiec, należy dowodzić braku zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Praktyczne wskazówki – Czy długi męża przechodzą na żonę?

 • Dokumentowanie decyzji: Ważne jest, aby decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań przez jednego z małżonków były dokumentowane. Brak zgody powinien być wyrażony pisemnie.
 • Monitorowanie sytuacji finansowej: Regularne sprawdzanie stanu finansowego rodziny oraz zobowiązań małżonka pozwala na szybkie reagowanie na niekorzystne sytuacje.
 • Konsultacja z prawnikiem: W przypadku wątpliwości co do odpowiedzialności za długi, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i majątkowym.

Czy długi męża przechodzą na żonę? Podsumowanie

Odpowiedzialność za długi męża może przejść na żonę w określonych sytuacjach, szczególnie gdy długi zostały zaciągnięte za jej zgodą lub dotyczą zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Kluczowe znaczenie ma tutaj świadome zarządzanie majątkiem wspólnym, odpowiednie dokumentowanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań oraz podejmowanie kroków prawnych w celu ochrony interesów finansowych rodziny. Warto również pamiętać o możliwościach, jakie daje intercyza, separacja i rozwód w kontekście ochrony przed niechcianymi długami.

Czy długi męża przechodzą na żonę?

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024
powrót do poprzedniego nazwiska
Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie
17 kwietnia 2024