Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykatowice.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Katowicach
Bezpłatna wycena

Opieka naprzemienna, coraz częściej obecna w dyskusjach dotyczących prawa rodzinnego w Polsce, stanowi model opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców, który pozwala dziecku na równomierne dzielenie czasu między obydwojga rodziców. Ten artykuł skupia się na analizie sposobu, w jaki polskie sądy stosują opiekę naprzemienną, opierając się na aktualnych danych i przepisach prawnych.

Definicja i Podstawy Prawne

Opieka naprzemienna nie jest bezpośrednio zdefiniowana w polskim prawie, ale możliwość jej stosowania wynika z ogólnych zasad dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej.

W Polsce proces uzyskania opieki naprzemiennej w trakcie rozwodu jest uregulowany przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który podkreśla znaczenie porozumienia między rodzicami w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: „Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.” To oznacza, że jeżeli rodzice mogą dojść do porozumienia odnośnie do szczegółów pieczy nad dzieckiem i przedstawią je sądowi w formie pisemnej, sąd może to porozumienie zaakceptować, o ile będzie ono służyć najlepiej interesom dziecka.

Podobnie, art. 107 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego reguluje sytuację, gdy rodzice żyją w rozłączeniu (nie tylko w przypadku rozwodu): „Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie (…)”. Przepis ten podkreśla, że sąd może zdecydować się na pozostawienie wspólnej władzy rodzicielskiej obydwóm rodzicom, jeśli złożą oni wspólny wniosek w tej sprawie, który również będzie odpowiadał dobru dziecka.

Działania te są wspierane przez procedury mediacji i możliwość zatwierdzenia ugód przez sąd, co jest dodatkowo opisane w art. 183[14] § 1 i § 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, gdzie wskazano, że: „Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd, jeżeli jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.” oraz Art. 183[14] § 3 – „Sąd zatwierdza ugodę, chyba że jest ona sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.”

Dzięki tym przepisom, polskie prawo stara się zachować równowagę między prawami i obowiązkami rodziców, a przede wszystkim skupia się na zapewnieniu, że wszystkie decyzje sądowe dotyczące dzieci służą ich najlepszemu interesowi.

Rozwój Prawny i Społeczny

W ostatnich latach, w odpowiedzi na zmiany społeczne i większe oczekiwania dotyczące zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi, opieka naprzemienna zyskuje na znaczeniu. Tradycyjny model, w którym matka niemal automatycznie otrzymywała główną pieczę nad dziećmi, jest stopniowo zastępowany przez bardziej zrównoważone podejście.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, analiza rozwodów w Polsce pokazuje zwiększające się zastosowanie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. W okresie od 2016 do 2018 roku liczba takich decyzji wzrosła z 17 tysięcy do prawie 21 tysięcy. Wskazuje to na rosnącą popularność opieki naprzemiennej, chociaż dane te nie rozróżniają bezpośrednio między opiekę naprzemienną a innymi formami wspólnej władzy rodzicielskiej.

Dodatkowo, warto zauważyć, że choć rosnąca liczba orzeczeń o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej sugeruje większe zainteresowanie modelami takimi jak opieka naprzemienna, to nadal dominuje model, w którym matka faktycznie sprawuje pieczę nad dzieckiem .

Te dane ilustrują tendencję, ale nie dają pełnego obrazu ilości spraw, w których faktycznie zastosowano model opieki naprzemiennej. Wskazują one jednak na zmieniający się kierunek w podejściu do sprawowania władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi po rozwodach w Polsce.

Wyzwania i Krytyka

Opieka naprzemienna, choć coraz bardziej popularna i uznawana za korzystną dla utrzymania równowagi w relacjach rodzic-dziecko po rozwodzie, nie jest pozbawiona krytyki. Istnieją różne obawy i wyzwania związane z jej praktycznym stosowaniem, które są podnoszone zarówno przez praktyków prawa, psychologów, jak i same rodziny.

Jednym z głównych argumentów przeciwników pieczy naprzemiennej jest potencjalna destabilizacja życia dziecka. Częste zmiany miejsca zamieszkania mogą wpływać na poczucie bezpieczeństwa i stabilności dziecka. Krytycy argumentują, że dzieci potrzebują stałego środowiska do zdrowego rozwoju emocjonalnego i psychologicznego, a regularne przeprowadzki między domami rodziców mogą to zakłócać.

Opieka naprzemienna wymaga od rodziców znacznej organizacji i koordynacji. Problemy logistyczne, takie jak odległość między domami rodziców, harmonogramy pracy oraz zarządzanie czasem dzieci na zajęcia pozaszkolne, mogą być trudne do pokonania i wymagają doskonałej komunikacji oraz współpracy między rodzicami, co w praktyce bywa różnie realizowane.

Skuteczność opieki naprzemiennej w dużym stopniu zależy od zdolności rodziców do współpracy i utrzymywania zdrowych relacji. W sytuacjach, gdzie konflikty między rodzicami są intensywne, piecza naprzemienna może nie tylko nie przynosić korzyści, ale nawet szkodzić dziecku, narażając je na ciągłe napięcia i konflikty.

Dzieci mogą doświadczać trudności z adaptacją do życia w dwóch różnych domach, szczególnie jeśli doświadczają one rozbieżnych stylów wychowawczych i różnic w codziennych rutynach. Takie sytuacje mogą prowadzić do zamieszania i lęków, zwłaszcza u młodszych dzieci.

Częste zmiany miejsca zamieszkania mogą wpływać na ciągłość edukacyjną dziecka i jego życie społeczne. Problemy z utrzymaniem stałych przyjaźni, uczestnictwem w zajęciach pozaszkolnych czy nawet zwykłą rutyną domową mogą negatywnie wpływać na ogólny rozwój dziecka.

Krytycy zwracają także uwagę, że ustalone plany pieczy naprzemiennej mogą nie być wystarczająco elastyczne, by dostosować się do zmieniających się potrzeb dziecka, które rośnie i ewoluuje w swoich potrzebach, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych.

Perspektywy i Potencjalne Reformy

Dyskusja na temat potrzeby zmian legislacyjnych w zakresie opieki naprzemiennej jest aktualna. Niektóre propozycje zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zostały przedstawione, ale nie uzyskały ostatecznej aprobaty ustawodawcy. Pomimo to, w 2018 roku pojawiła się propozycja wprowadzenia pojęcia „piecza równoważna” w nowym projekcie Kodeksu Rodzinnego, sugerująca możliwość sprawowania pieczy nad dzieckiem naprzemiennie przez każdego z rodziców.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na potrzebę wprowadzenia klarownych definicji i regulacji pieczy naprzemiennej, aby zmniejszyć panującą niepewność prawną i zapewnić równość w traktowaniu obywateli przez organy administracji publicznej oraz sądy. Taki krok mógłby również pomóc w zwiększeniu liczby orzeczeń przyznających pieczę naprzemienną, co miałoby pozytywny wpływ na praktykę sądową i zwiększałoby rozpowszechnienie tej formy opieki nad dzieckiem w rozwodach i rozstaniach.

W obecnej sytuacji, gdy istniejące przepisy pozwalają na stosowanie pieczy naprzemiennej, ale nie są one dostatecznie jasne ani szczegółowo uregulowane, istnieje szansa na rozwój i ewolucję przepisów w tym zakresie. Przyjęcie przez ustawodawcę klarownych regulacji mógłby przyczynić się do lepszego zrozumienia i szerszego stosowania opieki naprzemiennej w Polsce. Jednakże, aby to osiągnąć, niezbędne będzie dalsze wsparcie ze strony instytucji takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich oraz aktywna praca ustawodawcza, mająca na celu dostosowanie przepisów do zmieniających się realiów społecznych oraz potrzeb rodzin.

Opieka naprzemienna jako instytucja prawna ma potencjał do rozwoju i może stać się bardziej popularna w polskim systemie prawnym, pod warunkiem wprowadzenia jasnych i konkretnych regulacji, które pomogą w praktycznym stosowaniu tej formy opieki nad dziećmi. Zmiany te powinny być przemyślane i wspierane przez badania oraz opinie specjalistów, aby w maksymalny sposób odpowiadały na potrzeby dzieci i ich rodzin, a także sprzyjały sprawiedliwości i równości w orzecznictwie sądowym.

Jak uzyskać opiekę naprzemienną

Uzyskanie pieczy naprzemiennej w trakcie rozwodu to proces, który wymaga starannego planowania, współpracy między rodzicami, a także zrozumienia prawnego kontekstu.

Podstawą do ustalenia pieczy naprzemiennej jest zgoda obu rodziców. Rodzice powinni wspólnie zdecydować, że taki model opieki najlepiej odpowiada potrzebom ich dziecka i ich możliwościom logistycznym i życiowym.

Rodzice powinni wspólnie opracować szczegółowy plan rodzicielski, który będzie zawierał:

  1. Harmonogram zamieszkania dziecka z każdym z rodziców (np. tydzień u jednego, tydzień u drugiego, alternatywne weekendy itp.).
  2. Zasady dotyczące edukacji, zdrowia i innych ważnych aspektów życia dziecka.
  3. Metody komunikacji między rodzicami.
  4. Sposoby rozwiązywania ewentualnych przyszłych konfliktów.
  5. Logistykę związaną z transportem dziecka między domami rodziców.

Skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym jest kluczowe. Prawnik pomoże w prawidłowym sformułowaniu planu rodzicielskiego, doradzi w kwestiach prawnych i pomoże przygotować wszelkie niezbędne dokumenty prawne.

Plan rodzicielski wraz z wnioskiem o pieczę naprzemienną należy złożyć w sądzie . Sąd oceni, czy zaproponowane rozwiązania są w najlepszym interesie dziecka. W przypadku zgody obu rodziców i braku przeciwwskazań, sąd zwykle akceptuje takie ustalenia. Sąd dokładnie przeanalizuje plan rodzicielski, biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz zdolność i gotowość rodziców do współpracy. Sąd oceni także, jak opieka naprzemienna wpłynie na życie dziecka, w tym jego stabilność emocjonalną i fizyczną, edukację oraz relacje społeczne. Na podstawie zgromadzonych dowodów i opinii biegłych sąd wyda postanowienie o pieczy naprzemiennej lub o innym modelu opieki nad dzieckiem, który uzna za bardziej odpowiedni.

Podsumowanie

Opieka naprzemienna stanowi odpowiedź na zmieniające się role rodzicielskie i społeczne oczekiwania odnośnie do opieki nad dziećmi po rozwodzie. Polskie sądy coraz śmielej orzekają w duchu tego modelu, starając się adaptować do nowych realiów społecznych i prawnych. Choć przed systemem prawnym stoi jeszcze wiele wyzwań związanych z optymalizacją tego rozwiązania, piecza naprzemienna bez wątpienia otwiera nowy rozdział w prawie rodzinnym, mający na celu równomierną i sprawiedliwą opiekę nad najmłodszymi członkami społeczeństwa.

Aby uzyskać bezpłatną wycenę zadzwoń:

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

czy długi męża przechodzą na żonę
Czy długi męża przechodzą na żonę?
21 maja 2024
egzekucja kontaktów z dzieckiem
Egzekucja kontaktów z dzieckiem
8 maja 2024
Alimenty dla żony
Alimenty dla żony – szczegółowy przewodnik
17 kwietnia 2024